Vedtægter

Vedtægter for Rulnord vedtaget på generalforsamling den 7. marts 2012.

§ 1 Navn

Klubbens navn er Rulnord og er hjemmehørende i Furesø Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke rulleskøjtesporten i lokalområdet, at udvikle talenter med henblik på elite, samt på anden måde virke fremmende for denne idræt.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1

Som aktive medlemmer kan optages alle, der vil deltage i klubbens træningsaktiviteter. Som passive medlemmer kan optages alle, som ønsker medlemskab uden at kunne deltage i klubbens træningsaktiviteter. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder.

Klubbens medlemmer tildeles henholdsvis A eller B medlemskab:

  • A-medlemskab tildeles såvel aktive som passive medlemmer, der indenfor rulleskøjtesporten har deres primære tilhørsforhold til Rulnord.
  • B-medlemskab tildeles aktive medlemmer, som deltager i Rulnord´s træning, men som deltager og/eller stiller op til stævner/arrangementer for andre rulleskøjteklubber.

Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde tildele et B-medlem et A-medlemskab.

Stk. 2.

Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse via hjemmeside eller andre annoncerede indmeldingsformer. Klubbens kasserer fører medlemslister, der en gang om året indberettes til Furesø Kommune og Danmarks Idrætsforbund DIF.

§ 4 Udelukkelse af medlemmer

Bestyrelse kan ved simpelt flertal, dog minimum 3 stemmer, udelukke et medlem, der bringer klubben eller klubbens medlemmer i miskredit. Den pågældende kan få afgørelsen prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling.

 § 5 Udmeldelse

Når et medlem ikke har betalt sit kontingent 1 måned efter forfald, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben. Udmeldelse kan kun ske, hvis medlemmet ikke har noget mellemværende med klubben.

§ 6 Kontingent

Stk. 1

Til drift af klubbens aktiviteter betales et årligt kontingent. Kontingent for et års medlemskab opkræves pr. 1. oktober. Førstegangsmedlemmer, som tilgår klubben efter d. 1. juli, betaler ½ kontingent for resten af perioden. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk. 2

Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, tildele et medlem hel eller delvis kontingentfritagelse.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 voksne A-medlemmer.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Der afholdes dog mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

Stk. 4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Næstformanden repræsenterer formanden i dennes fravær.

Stk. 5

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling med 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer.

§ 8 Regnskab

Stk. 1

Klubbens regnskabsår er 1/1 til 31/12.

Stk. 2

Kassereren fører klubbens regnskab. Kassereren skal på formandens anmodning redegøre for regnskabet.

Stk. 3

Regnskabet forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet skal være revideret og bære påtegning herom.

Stk. 4

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilede forpligtelser.

§ 9 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2

Den årlige generalforsamling afholdes inden udløbet af marts måned.

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når ¼ af medlemmerne anmoder herom. Anmodningen om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Stk. 4

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 1 måneds varsel ved opslag på hjemmesiden samt udsendelse af mail.

Stk. 5

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.     valg af dirigent

2.     bestyrelsens beretning

3.     fremlæggelse af regnskab

4.     fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

5.     behandling af indkomne forslag

6.     valg til bestyrelse:

a)    formand

b)    kasserer

c)     bestyrelsesmedlemmer

d)    bestyrelsessuppleanter

e)    revisorer

f)     revisorsuppleanter

g)    eventuelt

Stk. 6

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 8

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Stk. 9

Der vælges mindst 2 bestyrelsessuppleanter for ét år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 10

Der vælges 1 revisor for et år og 1 revisorsuppleant for et år.

Stk. 11
Myndige A-medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen i Rulnord. Hvert medlem har én stemme. A-medlemmer under 18 år kan repræsenteres af en forælder med dertil hørende stemmeret. Passive medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret.

Stk. 12

Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller ét medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 10 Opløsning 

Stk. 1

Klubben kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2

Den opløste klubs midler anvendes i så fald til almennyttige formål for rulleskøjtesporten.